Stripespredere

Tilskuddsordning – miljøvennlig spredning av gjødsel

Formål med ordningen:

  • Redusere tap av næringsstoffer til vann.
  • Redusere utslipp av klimagasser.

Vilkår for tilskudd: Nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel. Areal som får tilskudd må høstes eller beites etter spredning samme år. Ett tilskudd pr. år. Utstyret må brukes ved alle gjødslingene på arealet som det mottas tilskudd til.


Mulig å søke på fire tiltak:

  • Spredning om våren eller i vekstsesongen på etablert eng
  • Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel både i åpen åker og i voksende kultur
  • Spredning med rask nedmolding, innen 2 timer
  • Spredning med tilførselsslange ved at gjødsla pumpes ut til spredere for å unngå jordpakking av tunge maskiner

Last ned produkthefte for Reime gjødselvogner og gjødselutstyr


Send forespørsel