Det er sunt bondevett

Kraftforstasjon

ingressimg
Individuell kraftfortildeling

Reime kraftforstasjon gjev deg ei rekke fordeler. Betre utnytting av kraftforet. Fleire tildelingar per døgn gjev jevn ph i vomma, betre fordøyelse og næringsopptak. Automatisk opptrapping før lemming sikrar best mogleg næringsbalanse og melkeproduksjon i dieperioden. Stasjonen har ein kapasitet på 50-70 dyr avhengig av planløysing, foringsintensitet og antall foringar per døgn.  Storbingeløysing med Reime kraftforstasjon og forkasser gjev inntil 20% høgare utnytting av arealet. Ro i fjøset er og eit viktig moment